Kvantitativa metoder

När det gäller statistiska analysmetoder spänner vi över hela registret från de mest avancerade och komplexa till de enklaste. För att försäkra oss om att vi mäter rätt saker använder vi alltid de mest avancerade analyserna i botten men vi åskådliggör alltid resultaten i en så enkel och lättförståelig analys som möjligt. Genom nära samarbete med forskare och lärare från statistiska institutionen vid Lunds universitet har vi alltid tillgång till kunskap i statistisk metod utöver det vanliga. En unik fördel vi har som de flesta andra undersökningsföretag saknar är att projektledaren alltid kan både statistik och marknadsföring/företagsekonomi. Något som är ett måste för att avgöra hur pass betydelsefulla de statistiska analyserna och resultaten är ekonomiskt sett.

  • Uni-variatanalys är den enklaste formen med medelvärde, standardavvikelser, hypotestestning etc.
  • Bi-variata analyser handlar om att förstå sambandet mellan två olika fenomen. Exempel är korrelation, covaians, korstabeller, enkel regression etc.
  • Multi-variata analyser innebär att förstå hur tre eller flera fenomen förhåller sig till varandra, dessa analyser är baserade på faktoranalys, diskriminantanalys, multidimensional scaling, klusteranalys, conjointanalys och multipel regressionsanalys.
  • Strukturella ekvationer som gör det möjligt att bygga och testa mycket komplexa analys- och beslutsmodeller. Här går det förutom att integrera mer än två variabler/fenomen, dessutom att analysera samband i flera steg.
  • Ekonometri kommer från nationalekonomin och liknar vanliga statistiska modeller, men skillnaden ligger i karaktären av ekonomiska data som oftast är faktiska och observerade utan osäkerhetsmarginaler och intervjuareffekter. Här handlar det om identifiering och uppskattningar genom simultana ekvationsmodeller för att spåra källor till ekonomisk framgång eller för att förstå skillnader mellan attitydvärlden och den ekonomiska verkligheten. Sambandet mellan kundnöjdhet och ekonomisk framgång är inte så starkt som vi länge trott. Varför spendera all tid på att förstå vad som driver kundnöjdhet när du istället kan spendera tid på att förstå vad som driver marknadsandel eller försäljning?

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se