Postala intervjuer

Postala enkäter används i allt mindre utsträckning, men när de används är det framförallt i B2B sammanhang. Enkäten skickas ut per post med frankerat svarskuvert. Våra postala enkäter är alltid förenade med någon slags belöning till respondenterna. Intervjupersonerna rekryteras antingen per brev eller per telefon.

Vi är och kommer att förbli ett personligt företag, och därför kommer vi alltid att kunna erbjuda vår samlade kompetens till varje projekt.Transvector

 
Transvector Research & Consulting AB
Engelbrektsgatan 20
211 33 Malmö 040-30 34 32, 0709-96 76 80
info@transvector.se
offert@transvector.se